เชือดร้อยเวรให้ออกจากราชการหลังนำโฉนดที่ดินประกันตัวไปกู้เงิน 5 แสน

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 64 พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.ตราด ได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดตราดหลัง ร.ต.อ.กันตภณ สักขาพรม ตำแหน่ง รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด จังหวัดตราด ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง สืบเนื่องจาก ร.ต.อ.กันตภณ สักขาพรมถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าร่วมกับนายสุภัทร วงษ์ทอง นำเอาโฉนดที่ดินของนายจเร เศษนิยม ไปจำนองค้ำประกันการชำระหนี้โดยมิชอบ ในการกู้เงินจำนวน 500,000 บาท จากนายพิชัย วิสุทธิแพทย์ โดยอ้างว่าเจ้าของที่ดินป่วยติดเตียงจึงมาดำเนินการแทน
          แต่ข้อเท็จจริงพบว่านายจเร เศษนิยม ไม่ได้อนุญาตให้ดำเนินการแทนแต่อย่างใด พฤติกรรมการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก .ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2557 ข้อ 3(1) คือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่น่าไว้วางใจ และผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
          ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 จึงให้ร.ต.อ.กันตภณ สักขาพรม ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่งผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งต่อ ก.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 105 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์
         นอกจากนี้ยังได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดตราด ที่ 47/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยแต่งตั้งให้ 1. พ.ต.ท.ชาญเดช มณีวรสิทธิ์ รองผกก.(สอบสวน) สภ.บ่อไร่ เป็นประธานกรรมการ 2. พ.ต.ท.ชาญชัย อารีชาติ สว.สส.สภ.บ่อไร่ เป็นกรรมการ 3. ร.ต.อ.ฉลอง เกิดแสง รองสว.สส.สภ.บ่อไร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้
Advertisement