สสส. ลงนามความร่วมมือ “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน และ 12 อปท. เมืองนครพนม พัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การรู้รับปรับตัวและตั้งรับ สร้าง “เครือข่ายนักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” หนุนขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เตรียมพร้อมระบบดูแลและบริการสุขภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน โครงข่ายการช่วยเหลือทางสังคม

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ในฐานะ “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 12 อปท. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การรู้รับปรับตัว โดยมี ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เข้าร่วม

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) กล่าวว่า การลงพื้นที่เวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการตั้งรับและปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น ออกแบบระบบการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นสูงต่อสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น และร่วมกำหนดเป้าหมายของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของชุมชนท้องถิ่นในการตั้งรับและปรับตัว ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของแผนสุขภาวะชุมชน ในปี 2565 ที่มีเป้าหมายให้เกิดพื้นที่ตัวอย่างและศูนย์เรียนรู้ในการจัดการผลกระทบจากสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤต ในพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เป็น 1 ใน 5 ศูนย์จัดการเครือข่ายรู้รับปรับตัว ในภาคอีสาน ที่มีการทำงานร่วมกับ สสส. อย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้รู้และแกนนำของแหล่งเรียนรู้ให้มีขีดความสามารถในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน มีความสามารถพัฒนาเพื่อนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ด้วยการกำหนดและออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ตนเองได้

             นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ทั้ง 12 แห่ง พัฒนารูปธรรมตามชุดกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวและตั้งรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติอย่างน้อย 5 เรื่อง ดังนี้ 1.พัฒนาระบบการจัดการพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวและตั้งรับ 2.เตรียมความพร้อมระบบการดูแลและบริการสุขภาพ 3.ยกระดับการจัดการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชน 4.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงข่ายการช่วยเหลือทางสังคม และ 5.การจัดการและปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัว นอกจากนี้ ทั้ง 13 อปท. จะร่วมกันประสานงานและสรรหานักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ให้มีการรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายนักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ และระดับเครือข่าย รวมถึงการหนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยร่วมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายสู่การปฏิบัติการจริงในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

“อบต.พิมาน ยังทำหน้าที่ สนับสนุนการฝึกอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายทั้ง 12 แห่ง จนมีความสามารถในการจัดทำ“ระบบข้อมูลตำบล”ด้วยการใช้โปรแกรม TCNAP และสนับสนุนให้แกนนำทำวิจัยชุมชน (RECAP) เพื่อวางระบบพื้นฐานในการทำงานก่อนจะบูรณาการเข้าสู่งานประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายทั้ง 12 แห่ง ต้องร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ใน 2 ประเด็น ทั้งการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การลดอุบัติเหตุจราจร และการควบคุมการบริโภคยาสูบ สารเสพติดโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งให้ลดลง” นายบัญชา กล่าว

Advertisement