สมาคมแม่บ้านตำรวจแจก 12 ทุน ส่งเสริมลูกหลาน ตร.ผลงานเด่นเป็นปีแรก

         เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 64 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ได้รับทุนตามโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี
         โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจมีนโยบายจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ ในปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำใหม่ ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ จำนวน 12 ทุน
            โครงการมอบทุนพิเศษเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS64 มอบให้บุตรข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน – รอง สว. ทุกราย ๆ ละ 1,000 บาท
          โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประเภทผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2,500 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
          โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดีในระดับอุดมศึกษา ทุนต่อเนื่อง แบบให้เปล่า จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปี โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) ทุนต่อเนื่อง แบบให้เปล่า จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปี และโครงการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พิการทุพพลภาพจนให้ออกจากราชการ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ครอบครัวละ 10,000 บาท
         โดยการคัดเลือกนั้นจากผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี และประเภทศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทุนรวม 12 ทุน
Advertisement