ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช. กรณีมีการสั่งยกเลิกการประมูลโครงการพระราชดำริน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชน กว่า 7 โครงการ

 

         วันที่ 26 ต.ค.65 เวลา 10.00 น.ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องให้ใต่สวนและวินิจฉัยว่า 5 เจ้าหน้าที่รัฐจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีสั่งยกเลิกการประมูล 7 โครงการพระราชดำริ โดยเหตุผลไม่เข้าเงื่อนไข ตาม พรบ. ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างหรือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการเปิดประมูลขายซองประกวดราคาไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน แต่ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารของกรมฯ ชุดใหม่เข้ามาในเดือนตุลาคม ก็ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการประมูลหลายๆ โครงการฯไป โดยอ้างว่าข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อพิรุธหลายประการ
           นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ทั้งนี้เมื่อปลายเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) เขต 5 (นครราชสีมา) เขต 8 (ราชบุรี) และเขต 10 (อุดรธานี) ได้ออกประกาศเปิดการประมูลก่อสร้างระบบน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนกว่า 10 โครงการฯมูลค่ากว่า 497 ล้านบาท ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าหรือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของการประมูลหรือ TOR โดยมีบริษัทต่าง ๆที่สนใจร่วมจัดซื้อซองเพื่อเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565 นี้เป็นจำนวนมาก แต่หลังจากที่มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลชุดใหม่เข้ามาทำหน้ที่ตั้งแต่อธิบดีกรมยันผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตต่าง ๆ กลับมีการสั่งยกเลิกการประมูลก่อสร้างโครงการฯและการจัดซื้อจัดจ้งไปกว่า 10 โครงการ ซึ่งมี 7 โครงการฯเป็นโครงการพระราชดำริ ซึ่งควรที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อที่จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของชาวบ้านในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง แต่กลับมีการสั่งยกเลิกการประมูล ตนเองเชื่อว่าน่าจะเป็นการแทรกแซงของผู้บริหารหรือฝ่ายการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างซึ่งเป็นพรรคพวกของผู้บริหารรระดับสูงของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือฝ่ายการเมือง ที่สามารถที่จะเข้ามาร่วมประมูลงานโครงการดังกล่าวได้หรือไม่
            ทั้งนี้เหตุผลของการสั่งยกเลิกการประมูลดังกล่าว ไม่เข้าเงื่อนไขตาม มาตรา 67 ของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ทั้ง 4 ข้อแต่อย่างใด อาทิ 1)กรมไม่ได้รับเงินจัดสรร 2)มีการฮั้วประมูล 3)การประมูลต่อไปจะก่อดวามเสียหายต่อกรมหรือประโยชน์สาธารณะ 4)เหตุผลอื่นที่กำหนดในกฏกระทรวง
           นายศรีสุวรรณยังกล่าวอีกว่า การใช้อำนาจดังกล่าวอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 157 ประกอบ ม. 120 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ซึ่งผู้บริหารของกรมและหรือผู้อำนวยการสำนักฯทั้ง 4 เขตจะต้องซี้แจง และอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยต่อไป

 

Advertisement