ศรีสุวรรณฟ้องปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพิกถอนการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

       เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 ที่ ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำฟ้อง เพื่อฟ้องปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ในฐานะนายทะเบียนกลาง ตาม พรบ.จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 2562 เนื่องจากตรวจสอบ 151 องค์กรผู้บริโภค ที่มาแจ้งขอจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเมื่อวันที่ 8 ต.ค.2563 ที่ผ่านมามีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวหลายองค์กร

          นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ทั้งนี้การที่จะใช้สิทธิเข้าชื่อกันแจ้งต่อทะเบียนกลางเพื่อเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้นั้น องค์กรผู้บริโภคนั้นๆ จะต้องไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือถูกครอบงำโดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือ โดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง และต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง
            แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีกรรมการของบางองค์กรที่เข้าชื่อกันจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีผลงานในการคุ้มครองผู้บริโภคมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่มีที่ตั้งหรือมีเพียงเขียนป้ายชื่อองค์กรหลอกๆไว้เท่านั้น บางจังหวัดมีการจัดองค์กรประเภทดังกล่าวขึ้นมาเกือบ 20 องค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดสังเกต เพราะถ้าองค์กรต่างๆ เหล่านั้นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จริงกันทุกองค์กร คงไม่มีปัญหาผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างแพร่หลายในขณะนี้ได้ และอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีสภาองค์กรผู้บริโภคก็ยังได้ เว้นแต่มีความพยายามที่จะจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยเฉพาะกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรเงินจากภาษีประชาชนมาอุดหนุนไว้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นทุนประเดิมให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาทด้วย
            เรื่องดังกล่าว สมาคมฯได้เคยร้องเรียนไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 แต่ทว่าเรื่องก็เงียบหายไป จนกระทั่งมีการประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคขึ้นมาเมื่อ 9 ธ.ค.2563 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยชัดแจ้ง

              ทั้งนี้ ทางสมาคมฯได้แจ้งให้ทาง DSI ตรวจสอบแล้ว และพบว่ามีข้อมูลที่สอดคล้องกับทางสมาคมฯที่ได้ตรวจสอบไว้ก่อนหน้า ซึ่งจะประสานเพื่อขอหลักฐานจากทางDSI ดำเนินคดีต่อไป
           ทั้งนี้ ด้วยเหตุดังกล่าว ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำความมาฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย และส่งผลถึงการต้องเพิกถอนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นมาโดยขัดต่อกฎหมายต่อไปด้วย
Advertisement