รองผบ.ตร.ประชุมหารือไตรภาคีว่าด้วยการค้ามนุษย์

 

วันที่ 20 มีนาคม 2566 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมหารือไตรภาคีว่าด้วยการค้ามนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สํานักงานตํารวจแห่งชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีพล.ต.ท. หนิว ไฮ่ เฟิง รองอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พล.ต.ต.อ่อง อ่อง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, พลจัตวา อ่อง เท มิน หัวหน้าหน่วยปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน เข้าร่วม

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ ในปัจจุบันนี้ นับว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยง กับหลายประเทศ และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการยาก ที่จะทำการ ป้องกันและปราบปราม โดยเพียงเจ้าหน้าที่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้อง ได้รับความร่วมมือ ทั้งจากประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง จึงเป็นที่มาของการประชุมหารือไตรภาคีว่าด้วยการค้ามนุษย์
โดยการประชุมไตรภาคีในครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของทั้งสามประเทศที่จะได้ร่วมกัน วางแผนยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด และจะนำไปสู่ ความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ตลอดจน จะเป็นการเสริมสร้าง กลไกในการทำงานของแต่ละภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ ต่อไป

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การประชุมหารือไตรภาคีในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และส่วนตัวเชื่อมั่นว่า การประชุมหารือครั้งนี่จะช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่น ในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคให้ลดลงได้ โดยการประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทั้งสามประเทศได้แบ่งปันประสบการณ์ แต่ยังเปิดโอกาสให้ ทั้งสามประเทศได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน และในอนาคตจะได้รับความร่วมมืออย่างดีในการทำงาน โดยหลังจากการประชุมทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะนำเอาข้อมูลที่ได้จากการประชุมหารือ ไปพิจารณาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์แห่งการประชุมนี้ ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความจริงใจจากเราไปยังท่าน ว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์และอาชญากรรมอื่น ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์เพื่อนำไปสู่การได้รับชัยชนะ ต่อปัญหาดังกล่าวในที่สุด

Advertisement