มติศาล รธน.นายกอยู่บ้านหลวงไม่ขัด รธน.มติศาล รธน.นายกอยู่บ้านหลวงไม่ขัด รธน. เพราะเป็นอดีต ผบ.ทบ.ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงสามารถพักอาศัยบ้านพักรับรอง ตามระเบียบกองทัพบกได้

            วันที่ 2 ธันวาคม ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมเพื่อนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5)และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5)ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3)หรือไม่ กรณีอยู่อาศัยในบ้านพักหลวง ของกองทัพบก
            โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องแล้วตรวจสอบว่ามีประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะวินิจฉัยได้ เห็นว่าเมื่อพิจารณาตามระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักทหารพ.ศ.2555 ข้อ 5 พบว่า ผู้มีคุณสมบัติจะพักอาศัยบ้านพักรับรองของกองทัพบก ผู้ถูกร้องเป็นนายกฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และยังเป็นผบ.ทบ.อยู่ และเมื่อเกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 แต่ผู้ถูกร้องยังเป็นนายกฯอยู่ และยังเคยเป็นอดีตผบ.ทบ. ซึ่งถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติจึงยังสามารถพักอาศัยบ้านพักรับรอง ตามระเบียบของกองทัพบกได้ ดังนั้น ความเป็นรัฐมนตรีความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องถึงไม่สิ้นสุดลง
             ส่วนประเด็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้นำมาใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว วินิจฉัยแล้วว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุด
Advertisement