พม. มอบพันธุ์ไก่ไข่ ชาวบ้านแก่งกระจาน

           เมื่อวันที่ 19 ก.พ.65 ที่ ศาลาประชาคมบ้านปางไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. นำโดยนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำทีม พม. ONE Home ลงพื้นที่ตำบลป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี มอบพันธุ์ไก่ไข่ 260 ตัว แก่ 15 ครอบครัว หวังบรรเทาความเดือดร้อน และลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ช่วงสถานการณ์โควิด พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 ครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง และปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน

            นายกิตติ กล่าวว่า การมอบไก่ไข่ในวันนี้ เป็นเพียงหนึ่งกิจกรรมใน โครงการ “ขับเคลื่อนงาน Productive Welfare สวัสดิการเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน” ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2566 โดยที่ผ่านมาทีมสหวิชาชีพ ได้มีการคัดเลือกพื้นที่ชุมชนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสกเป็นพื้นที่ดำเนินการ

          และมีการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวในโครงการฯ ทั้ง 13 ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท พร้อมซ่อมแซมและจัดหาแผงโซล่าเซลล์ และอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จะจังหวัดเพชรบุรี และอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยสํานักงานปศุสัตว์อําเภอแก่งกระจานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยกิจกรรมเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ เพื่อให้ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

Advertisement