พม. จับเข่าเครือข่าย เปิดเวทีฟังเสียงสะท้อนของคนไร้บ้านหัวลำโพง

           เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 64 ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เปิดเวทีรับฟัง “เสียงสะท้อนของคนไร้บ้านย่านหัวลำโพง” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีคนไร้บ้านย่านหัวลำโพงเข้าร่วมวงสนทนา

          นายอนุกูล กล่าวว่า เป็นเวทีแรกที่กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคีเครือข่าย นั่งจับเข่าคุยกับคนไร้บ้านบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง ทำให้คนไร้บ้าน ได้เล่าเรื่องราว สภาพความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังพบว่าบริเวณหัวลำโพง เป็นศูนย์รวมการจ้างงาน โดยจะมีนายจ้างจะเอารถมารับกลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้ไปทำงาน ทำให้คนไร้บ้านมารวมกันที่นี่เพิ่มมากขึ้น และจากการบอกเล่าคนไร้บ้านมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง หรือถูกหลอกให้ทำงานแล้วไม่จ่ายเงินให้ เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นงานนอกระบบ ส่งผลให้คนไร้บ้านมีรายได้ไม่แน่นอน มีเงินไม่พอจ่ายค่าเช่าห้องพัก จึงต้องมาอาศัยหลับนอนในที่สาธารณะ และเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา

 

           จากการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ พบว่ากลุ่มคนไร้บ้านต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ที่เป็นห้องเช่าราคาถูก หรือ รัฐช่วยจ่ายบางส่วน เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้ออมเงินมากขึ้น นอกจากนั้นคนไร้บ้านต้องการใ้ห้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และไม่เอารัดเอาเปรียบกัน

            นายอนุกูล กล่าวต่อว่า กระทรวง พม.โดยการนำของ นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งมิติด้านสุขภาพ อาหาร ที่อยู่อาศัย และสวัสดิการขั้นพื้นฐานอื่น ๆ และในระยะยาวต้องดูแลเรื่องอาชีพ และครอบครัว โดยพม.จะบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายดูแลคนไร้บ้าน บนพื้นฐานของความเข้าใจ และมีความต่อเนื่อง
           โดยจะมีการตั้งจุดประสานงานคนไร้บ้าน 2 จุดหลัก คือ หัวลำโพง ให้บริการทุกวันพุธ และบริเวณลานด้านหน้าอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนิน ให้บริการทุกวันศุกร์ ซึ่งจุดประสานงานนี้จะบริการ รับเรื่องราวปัญหาต่างของคนไร้บ้าน บริการจัดหางาน การตรวจ ATK บริการตัดผม และการส่งต่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล การฉีดวัคซีน กรณีคนไร้บ้านตกหล่นยังไม่ได้รับวัคซีนก็สามารถแจ้งความประสงค์ไ้ด้ที่จุดประสานงานดังกล่าวได้

             สำหรับคนไร้บ้านที่ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่มีโทรศัพท์ และไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน ไม่สามารถไปสมัครงานได้ ทางกระทรวง พม.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกใบรับรองการฉีดวัคซีนแก่คนกลุ่มนี้ต่อไป นายอนุกูลกล่าวในตอนท้าย

 

Advertisement