ผู้ว่าฯ กทม. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อปพร. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา อปพร.2565

         เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 มี.ค.65 ที่ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดงพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการเขต คณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร. เขต คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และสมาชิก อปพร. จำนวน 500 คน ร่วมพิธี

             ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยและเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับพี่น้องประชาชน การดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ จึงเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญและมุ่งเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนบริหารจัดการด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือเป็นพลังเครือข่ายภาคประชาชนที่สำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสังคม ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งขอขอบคุณสมาชิก อปพร. ทุกท่าน ที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย และคลี่คลายสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักมนุษยธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ตลอดจนมีความสมานฉันท์ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

          ทั้งนี้ วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ “วัน อปพร.” โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและในทุกพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนงานแก่ทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งเป็นอาสาสมัครฯ โดยชอบด้วยกฎหมายที่เข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ โดยไม่มุ่งหวัง หรือสิ่งตอบแทนใด และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ในโอกาสวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2565 กรุงเทพมหานครได้พิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร. และ อปพร. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น พร้อมทั้งได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับสมาชิก อปพร. โดยมีผู้เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ประกอบด้วย ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ปี 2565 ได้แก่ ศูนย์ อปพร. เขตประเวศและเขตดุสิต ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับศูนย์ อปพร.กลาง ปี 2565 ได้แก่ ศูนย์ อปพร. เขตบางกะปิ ส่วน อปพร. ดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ปี 2565 ได้แก่ 1. นายกริชศรายุทธ วงษ์ศิริ สังกัดศูนย์ อปพร. เขตบางรัก 2. นายวิทยา ผลรักษา สังกัดศูนย์ อปพร. เขตหนองแขม 3. นางวันดี ฤกษ์ดี สังกัดศูนย์ อปพร. เขตหนองจอก และ อปพร. ดีเด่น ระดับศูนย์ อปพร. กลาง ปี 2565 ได้แก่ 1. นายศรีวรรณ ปาสามลีย์ สังกัดศูนย์ อปพร. เขตบางกะปิ 2. นายสมบูรณ์ พันสา สังกัดศูนย์ อปพร. เขตประเวศ 3. นายมานะ เบ็ญพาด สังกัดศูนย์ อปพร. เขตหนองแขม โดยศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานครและระดับศูนย์ อปพร. กลาง จะได้รับโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และสำหรับ อปพร. ดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานครและระดับศูนย์ อปพร.กลาง จะได้รับเข็มและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมสืบไป

Advertisement