ผู้ช่วยต่อศักดิ์ เปิดโครงการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์

          เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรม การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน โดยมีนายแอนดรูว์ วสุวงศ์ ผู้อํานวยการมูลนิธิไอเจเอ็ม และผู้เข้ารับการอบรมร่วมงาน

             พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับมูลนิธิไอเจเอ็ม เห็นความสำคัญของการปราบปรามการค้ามนุษย์ อีกทั้งมุ่งมั่นจะปกป้องผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับ ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองแรงงาน จึงทําให้เกิดความร่วมมือกัน ในการจัดให้มีโครงการอบรมการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้พัฒนาความรู้ มีความเข้าใจ และรู้เท่าทันในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในรูปแบบ การบังคับใช้แรงงาน ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น โดยสามารถนําไปปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

           ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการตํารวจ จากกองบังคับการ ปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบังคับการปราบปราม และกองบังคับการตํารวจน้ํา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง มีภารกิจหลักป้องกันปราบปราม อาชญากรรมเฉพาะทาง และมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การอบรมครั้งนี้ นับว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
           ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านตั้งใจอบรม เพื่อนําความรู้ และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศต่อไป ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าว

Advertisement