ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และมอบทะเบียนบ้านชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พ.ย.64 ที่ที่ทำการชุมชนประชาร่วมใจ 2 ริมคลองเปรมประชากร เขตจตุจักร กทม. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ชุมชนประชาร่วมใจ 1 และชุมชนประชาร่วมใจ 2) พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบทะเบียนบ้านชุมชนประชาร่วมใจ 2 (บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง) จำนวน 176 ครัวเรือน ในโซน 1, 2 และ 3 โดยมี นายสมบัติ วรสินวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร และคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการพัฒนาชุมชนประชาร่วมใจ 2 เป็นการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร (พ.ศ. 2562 – 2570) เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีกลุ่มเป้าหมายโครงการเป็นชุมชนริมคลองระยะความยาวคลองประมาณ 17 กิโลเมตร รวม 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตจตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง และเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรได้เปลี่ยนจากผู้รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มาเป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานราก สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท เพื่อให้ชาวบ้านมีที่อยู่อย่างถูกกฎหมาย ถือเป็นการสร้างชุมชนที่มั่นคงและน่าอยู่ โดยใช้แนวทางโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พอช. ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการให้ชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารโครงการเช่าที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวก่อนหน้า เมื่อประมาณวันที่ 13 ม.ค. 63 ทางพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการลงเสาเอกบ้านมั่นคง ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เฟสแรก (โซน 4) และเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านชุมชนประชาร่วมใจ 2 พร้อมมอบทะเบียนบ้านใหม่ให้กับชาวชุมชนจำนวน 20 ครัวเรือน ในโซน 4

สำหรับผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรขณะนี้ สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ 5 ชุมชน รวม 764 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.96 ของเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น 1. บ้านที่ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ 196 ครัวเรือน ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร 2. บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 254 ครัวเรือน ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร 3. บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 218 ครัวเรือน ที่หมู่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 4. บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 17 ครัวเรือน ที่ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว เขตหลักสี่ และ 5. พื้นที่รื้อย้ายเตรียมการก่อสร้าง 79 ครัวเรือน ในเขตหลักสี่และเขตจตุจักร ทั้งนี้ ได้มีแผนการรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่พร้อมไปกับการก่อสร้างเขื่อนของกรุงเทพมหานครในปี 2565 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินหลังเขื่อนริมคลองเปรมประชากร บริเวณช่วงถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี ความยาวตามแนวคลองประมาณ 17 กิโลเมตร อีกทั้งได้วางแผนพัฒนาพื้นที่ริมคลองทั้งหมด ในส่วนของที่อยู่อาศัยใหม่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นที่สีเขียว พื้นที่เศรษฐกิจของชุมชน จุดเชื่อมต่อ ล้อ-ราง-เรือ ทางจักรยาน ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ ตามมาตรฐานในการวางผังเมือง

นอกจากนี้ สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ยังได้มีแนวความคิดจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพในการพัฒนาที่ดินสาธารณประโยชน์ริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังวัดเสมียนนารี ทั้งสองฝั่งคลอง เช่น การนำที่ว่างระหว่างอาคารมาออกแบบสวนสาธารณะขนาดชุมชน (Pocket Garden) พร้อมลานกิจกรรมและสวนสุขภาพ โดยมีสะพานเหล็กโค้งเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลอง เป็นแลนด์มาร์ค สถานที่ท่องเที่ยว และจุดเช็คอินแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณโดยรอบหลังวัดเสมียนนารี และใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกมิติหนึ่งด้วย

Advertisement