กรมการแพทย์ สธ. ร่วมกับ มจร. ร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการด้านพระสงฆ์

           เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งการลงนามฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์สนับสนุนบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย

ด้านพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรพัฒนาเครือข่าย การอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนากับสุขภาวะองค์รวมที่จะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ทั้งนี้ สองฝ่ายจึงมีความเห็นร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการฉบับนี้ขึ้น

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเป็นต้นไป ซึ่งเป็นการ บูรณาการความร่วมมือทางด้านบุคลากร ข้อมูล เครื่องมือ สถานที่ ตลอดจนด้านการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพแด่พระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การประสานงาน และประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์
Advertisement