กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “วันมัคคุเทศก์ไทย” มุ่งสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศและรองรับนักท่องเที่ยว

           เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติและวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ‘พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย’ พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐสำหรับการเปิดประเทศภายหลังวิกฤต COViD-19” ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว นายกสมาคมมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 200 คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

            กิจกรรมเนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทยปีนี้มีการทำบุญตักบาตร จัดพิธีเทิดพระเกียรติและวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวให้มีมาตรฐาน ทั้งในด้านความปลอดภัยและการให้บริการ ผ่านเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศและรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

             นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “พลิกโฉมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ในยุค Next Normal สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ” โดยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมเสวนา และกิจกรรมเสริมสร้างพลังสามัคคี การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว (Networking Group)

Advertisement