กทม. เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กว่า 1 พันตำแหน่ง

          เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 รวม 1,143 ตำแหน่งว่าง ดังนี้
           ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 963 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 179 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 29 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 224 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 53 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 43 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 134 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 91 ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 18 ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 59 ตำแหน่ง และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 115 ตำแหน่ง
           ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 180 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 12 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 12 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 33 ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และสถาปนิกปฏิบัติการ 13 ตำแหน่ง
            สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนดังนี้ 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 1.1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 1.2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 1.3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด และ 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2.1) ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 2.2) ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 2.3) ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. 2548
Advertisement